ESTUDI SOBRE ELS HABITS DE CONSUM DE SERVEIS TURISTICS (viatges), setembre 2009

INFORME ESTUDI HÀBITS DE CONSUM DE SERVEIS TURÍSTICS (www.viajerosonline.org i iltrida viatges – iltrida viatges barcino)

SI VOL LLEGIR-HO EN CASTELLA, PREMI AQUÍ – SI QUEIRE LEERLO EN CASTELLANO CLIQUE AQUÍ

 

Durant la segona quinzena del mes de setembre s’ha procedit a realitzar l’estudi sobre la base d’enquestes per correu electrònic i format web entre els clients que han comprat viatges en els últims 4 anys en l’agència iltrida viatges – iltrida viatges barcino, així com a la base de dades d’enviament de Newsletter d’ofertes de viatges que té aquesta empresa i la comunitat de viatgers en la xarxa (viatgersOnline).

 

Per això en la mostra hi ha clients habituals de productes de viatge i altres que si no ho són si tenen d’interès de rebre informació referent a viatges.

 

 

L’estudi ha consistit en l’enviament d’unes 50.000 enquestes a tota la base de dades, de la qual s’han rebut 1.707 enquestes completament emplenades.

 

L’estudi pretén conèixer com és l’hàbit de compra de serveis turístics per part dels usuaris i per a diverses tipologies de serveis turístics (des de serveis solts de bitlletatge o d’allotjament, fins als paquets turístics més organitzats i els viatges combinats), així com conèixer la incidència que en la compra té el canal d’Internet (on line) així com el canal de les agències de viatges tradicionals, que denominarem agències en viu (on live).

 

També pretén l’estudi saber els punts forts que els consumidors troben en la compra per Internet i els punts febles, així com la mateixa informació en la compra en agències en viu. La finalitat de l’estudi per part del patrocinador del mateix, l’agència iltrida viatges – iltrida viatges barcino, agència catalana líder indiscutible del sector de la distribució turística y líder espanyola en tecnologia i qualitat del servei, i enquadrada entre les 10 agències de viatges emissores més grans de l’estat, és conèixer aquests hàbits de consum de les seves clienteles, real i potencial, a fi d’adaptar els seus sistemes i estratègies de venda i distribució al que prefereixin els usuaris.

 

Per això, encara que l’estudi realitzat té detall per edats, per províncies, per topologia de consumidors, ens limitarem ara a donar públic coneixement de les dades globals, ja que els detalls més particulars es faran públics més endavant quan el nostre patrocinador hagi fet ús dels mateixos per a millorar les seves estratègies de venda.

 

Anem a veure les primeres dades de les enquestes realitzades i les edats de les persones que han emplenat totalment el qüestionari: El numero d’enquestes rebut de cada franja d’edat és suficientment representatiu per a donar validesa als resultats extrets, excepte en la franja de més de 65 anys que la mostra és més insuficient.

 

Podem afegir com altres dades de la mostra que el 61 % de les enquestes rebudes ho han estat en idioma català, el que les identifica com realitzades per habitants de la comunitat autònoma de Catalunya, i la resta, en rebre-les en llengua castellana, ens indica que la mostra és representativa de tot l’estat espanyol, encara que probablement la seva majoria prové de la resta del territori del país.

 

El territori del qual s’han rebut més enquestes emplenades han estat les comarques de les 4 demarcacions catalanes (Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona), i després, de la comunitat de Madrid, pel que la màxima representativitat de les dades recau sobre aquestes 5 províncies de l’estat.

 

La base de l’estudi era saber com havien reservat i comprat, en els últims 2 anys, cadascun dels serveis enumerats (si havien fet alguna compra d’ells), i els resultats han estat els següents:

 

El gràfic segueix l’ordre de major a menor ús d’Internet com mitjà de compra per part dels usuaris per a cada tipus de producte turístic adquirit.

 

Cal indicar que hi ha un major ús d’Internet entre les franges d’edats joves (de 17 a 25 anys i de 25 a 35 anys) que en les franges superiors. També és important destacar que hi ha una major tendència a l’ús d’Internet en la comunitat de Madrid que en les províncies catalanes, on es valora més l’atenció personalitzada de les agències en viu davant la despersonalització de la compra per Internet.

 

La segona part de l’estudi consistia que els usuaris ens diguessin els avantatges i els inconvenients, o sigui, allò mes valorat i el menys valorat de la seva experiència en la compra online (Internet) i online (agència de viatges tradicional), per a saber que aspectes cal millorar i potenciar en cadascun dels dos sistemes de distribució, perquè siguin més acceptats i valorats pels consumidors quan utilitzen un o altre canal de compra dels serveis turístics.

 

 

Cal destacar que, com a norma, els avantatges que troben en la compra per Internet els seus usuaris, són els desavantatges que troben els consumidors que compren en les oficines de les agències de viatges, i viceversa, el que per als usuaris d’Internet són els màxims desavantatges de la compra per Internet, és el més valorat de les agències de viatges en viu per als consumidors de la compra tradicional.

 

 

Sobre com han seleccionat la pagina de compra (els que compren per Internet) o com han seleccionat l’agència de viatges de carrer (els que compren en agències en viu), els resultats donen les següents dades:

 

 

I finalment es pretenia saber quin era el canal de recerca prèvia o paral·lela d’informació sobre els serveis o viatges contractats per als usuaris de cadascun dels canals de compra analitzats.

 

 

 

Bé, aquestes són les dades que els traslladem com resultat inicial de l’estudi, a l’espera de poder publicar posteriorment el detall per edats, províncies, idiomes, etc., però no podem tancar aquesta informació sense agrair a tots i cadascun dels quals han col·laborat en l’estudi contestant l’enquesta, i felicitant per la seva sort als guanyadors dels viatges que sortejàvem, així com comunicar-los que, com cada any, donarem en el seu nom un euro per enquesta contestada a una ONG que els comunicarem sobre el mes de maig del 2010, que és l’època que fem anualment aquest donatiu en el seu nom.

 

Moltes gràcies a tots.

 

Viajerosonline.org i iltrida viatges – iltrida viatges barcino 

 

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba