Huelga General 29 septiembre: Decreto de Servicios Mínimos de la Generalitat de Catalunya – Vaga General 29 setembre: Decret de Serveis Mínims de la Generalitat de Catalunya

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya –  Núm. 5721 – 23.9.2010

ORDRE
TRE/453/2010, de 22 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general del dia 29 de setembre de 2010.

Vistes les convocatòries de vaga formulades pels sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Confederació General del Treball (CGT), Intersindical – Confederació Sindical de Catalunya (I-CSC), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) i In- tersindical Alternativa de Catalunya (IAC), previstes per al dia 29 de setembre de
2010, de 0:00 a 24:00 hores i que afecten tots els treballadors i treballadores de la
Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vist que, segons les convocatòries, en les empreses en què el treball estigui organitzat a torns continuats la vaga s’iniciarà amb el començament del torn de nit del dia 28 i finalitzarà amb l’acabament del torn de tarda del dia 29; si el torn de tarda s’inicia el dia 29 i finalitza el dia 30, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si almenys el 50% de la jornada de treball es correspon amb el dia 29; si la jornada laboral comença abans de les 0:00 hores del dia 29, la vaga començarà a l’inici d’aquesta jornada;

En el sector de la premsa escrita diària en la seva edició en paper, agències informatives, així com aquelles empreses que realitzen la seva impressió, la vaga començarà a les 7:00 hores del dia 28 de setembre i finalitzarà a les 7:00 hores del dia 29 de setembre. En aquest sector, el personal d’administració podrà acollir-se a la mateixa convocatòria de caràcter general del dia 29, sempre que la seva funció no estigui lligada a redacció o producció.

Igualment, els treballadors i redactors que realitzin exclusivament diaris digitals o pàgines web, amb contingut informatiu, faran la vaga el dia 29 en les mateixes condicions que la resta de treballadors. Si els redactors i treballadors fan la seva tasca informativa tant per a la producció en paper com per a la digital, començaran la vaga a les 7:00 hores del dia 28 de setembre i la finalitzaran a les 7:00 hores del dia 29 de setembre.

Atès que es tracta d’una vaga general que afecta totes les activitats que es desenvolupen en el territori de Catalunya i que afecta tant personal laboral com funcionari i estatutari, cal vetllar per tots els serveis considerats essencials per a la població, que garanteixen drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, i fixar-ne un contingut mínim, indispensable per garantir drets vitals i necessitats bàsiques, efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga;

Atès que, d’acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, la consellera de Treball té la facultat per a la determinació dels serveis mínims dins de l’àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d’empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de per- sonal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya;

Atès que cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d’aquesta Ordre, i dels serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la repre- sentació de les persones treballadores; aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la seguretat de les persones i coses durant la vaga, així com el manteniment i preservació dels locals, maquinaria, instal·lacions i matèries primeres, amb la única finalitat que es pugui reprendre el treball sense dificultat, tan bon punt finalitzi la vaga, tal com estableix l’article 6.7 del Reial Decret Legislatiu 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i jurisprudència constitucional, entre la que cal citar la sentència 11/1981, de 8 d’abril;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser jus- tificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article
28.2 de la Constitució i jurisprudència d’aplicació;

Atès que en sectors com la sanitat, el transport de mercaderies per carretera i en empreses com Transports Metropolitans de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es va arribar a acords entre les associacions sindicals i empresarials més representatives durant els anys 2005 i 2006, sobre els criteris a seguir en cas de vagues sectorials o generals, que es tenen en compte en aquesta Ordre;

Atès que els serveis que presten les empreses que cobreixen els números telefònics d’urgències i emergències resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l’atenció de les urgències d’ordre públic, bombers, policia, violència de gènere, protecció civil, salvament marítim, urgències de serveis sanitaris i altres d’anàlegs han de considerar-se serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, ja que mitjançant la comunicació s’atenen els serveis esmentats;

Atès que el subministrament d’energia elèctrica, gas, abastament d’aigua potable, evacuació d’aigües residuals i enllumenat públic són elements imprescindibles per al desenvolupament de les necessitats ciutadanes que afecten la salut, la salubritat i la seguretat públiques i són mitjans necessaris per al desenvolupament d’altres drets, així com per donar servei als centres sanitaris i, en general, a totes aquelles empreses i institucions que presten serveis essencials pels ciutadans;

Atès que els serveis de vigilància i d’extinció d’incendis de determinades instal·lacions és indispensable per mantenir la seguretat de la ciutadania, dret reconegut a l’article 17 de la Constitució, s’haurà de prestar aquest servei ininterrompudament durant la durada de la vaga, i també la prestació a d’altres activitats que requereixin custòdia;

Atès que el servei de transports de mercaderies i viatgers que duen a terme les empreses del sector s’ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, com són el dret a la circulació que estableix l’article 19 de la Constitució;

Atès que en el cas del transport de mercaderies cal garantir el transport d’aquelles que abasteixen els establiments sanitaris i aquelles que, per la seva naturalesa perible, no siguin susceptibles de conservació més enllà de 48 hores;

Atès que el moviment més elevat de viatgers i desplaçaments es produeix en les anomenades hores punta, coincidint amb les hores d’entrada i sortida de la feina, dels centres d’ensenyament i centres socials i sanitaris i afecta d’una manera espe- cialment greu les persones sense vehicle particular, les persones grans, les persones amb disminució, i les persones que resideixen a zones més aïllades, que són les que substancialment depenen del mitjà col·lectiu de transport, és pel qual cal garantir el desplaçament durant les anomenades hores punta;

Atès que per garantir la seguretat del trànsit tant en les poblacions com en les carreteres i els túnels és necessari el control permanent de les instal·lacions i els semàfors, i tenir la capacitat d’actuació immediata en cas de situacions de risc, com poden ser accidents, incendis, etc., per fer front a les incidències o emergències que es produeixin;

Atès que per poder garantir la seguretat de la circulació viària cal assegurar el pas en les àrees de peatge, com a element regulador, tant per les vies automàtiques com per les vies manuals, amb una presència mínima de personal, per així mo- dular-les en funció de la intensitat de les situacions de risc que puguin produir-se com a conseqüència del trànsit, així com assegurar les activitats de control i de manteniment, d’assistència i de senyalització d’incidències a causa de la seva re- lació directa amb la seguretat, per la qual cosa totes aquestes activitats han de ser considerades essencials;

Atès que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els ens que en depenen tenen, entre altres, una funció informativa que cal considerar un dret essencial dels ciutadans, el qual ha de realitzar-se conforme als principis assenyalats a l’article
20 de la Constitució;

Atès que els serveis funeraris s’han de considerar serveis essencials ja que afecten drets com la salut i la salubritat, i altres prestacions bàsiques, recollits a l’article 43 de la Constitució, s’ha de garantir la recollida dels difunts quan no es disposi de les instal·lacions adequades que permetin ajornar-ne el trasllat, d’acord amb el que s’exigeix a la Llei de policia mortuòria sanitària i, en cas que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració, s’efectuarà el trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora; segons el cas, caldrà realitzar també la feina de neteja de nínxols així com les feines de paleta, i mantenir una dotació mínima per realitzar els serveis administratius i d’atenció als familiars;

Atès que el ser vei que presten els centres d’assistència, teleassistència i serveis socials que no depenen directament de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, s’ha de considerar de caràcter essencial per als interessos ge- nerals de la comunitat perquè afecta a un col·lectiu especialment vulnerable, que depèn de l’assistència de terceres persones per realitzar les seves funcions vitals imprescindibles;

Atès que la vaga afecta entre d’altres activitats un servei tan essencial com és el de la salut i la protecció de la vida, reconeguts als articles 15 i 43 de la Constitució, caldrà disposar la realització d’uns serveis mínims adequats i proporcionals al servei essencial que es garanteix per tal de donar cobertura a totes les actuacions sanitàries que no admetin demora;

Atès que la dispensa de medicaments de les farmàcies és un servei essencial i prioritari en tant que té incidència directa en la salut i la vida, s’haurà de garantir el funcionament de les farmàcies de guàrdia;

Atès que de la tasca dels centres educatius també deriva un dret fonamental de la ciutadania com és el dret a la conciliació entre la vida personal i laboral que deixen els seus fills sota la tutela de les llars d’infants i les escoles, així com el dret a la seguretat dels alumnes menors de dotze anys que accedeixen als centres, cal garantir un servei de vigilància i atenció;

Atès que cal garantir el servei de restauració, tant si el servei es presta directament per personal del centre com si es subcontracta a empreses de càtering externes, en totes aquelles institucions o residències que garanteixen serveis essencials per a la ciutadania pel fet d’acollir menors, persones amb disminució, persones grans, malalts o reclusos, que no estan capacitats ni en disposició d’organitzar-se de forma autònoma, si bé a les escoles només és necessària la presencia d’un número mínim de monitors per garantir la seguretat;

Atès que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, emparada en la norma constitucional i l’Estatut d’Autonomia, presta serveis de caràcter essencial que cal garantir, com les funcions d’assistència sanitària i assistència social, de prevenció d’incendis i salvament, de salut pública, ambiental i animal, d’atenció a la infància i l’adolescència o els relatius a l’administració judicial i, tenint en compte que cal garantir l’accés a les dependències administratives, que permetin fer efectius els drets esmentats, a més de permetre l’accés als registres administratius per totes les actuacions sotmeses a terminis l’incompliment dels quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones;

Atès que el dret a la seguretat és un dret essencial de la població, cal garantir els serveis d’extinció d’incendis, salvament i protecció civil en general, així com els controls sanitaris i veterinaris;

Atès que els serveis públics d’assistència a persones amb dificultats per valer-se de forma autònoma és un servei essencial i cal garantir l’adequada atenció a les seves necessitats sanitàries, fisiològiques i d’higiene bàsiques;

Atès que els centres penitenciaris i els centres d’atenció especial de menors tenen en comú una característica molt rellevant pel que fa a la seva naturalesa, consistent en què presten serveis públics a ciutadans que no gaudeixen de la seva plena capacitat ni de la seva total llibertat, sinó que es caracteritzen pel fet de prestar serveis a unes persones que es troben en una posició, tant jurídica com de fet, sensiblement reduïda o limitada respecte la resta de la ciutadania; en aquest casos la manca de capacitats o llibertats ha de ser suplerta per l’Administració, de tal manera que la reducció de la prestació dels serveis habituals en aquests àmbits no pot ser considerada de la mateixa manera que per a la resta de ciutadans;

Atès que en supòsits de vagues d’àmbit i durada similar es van dictar les Ordres TRE/325/2010, de 7 de juny, publicada al DOGC núm. 5648, d’11 de juny,- TRE/433/2008, de 2 d’octubre, publicada al DOGC núm. 5230, de 7 d’oc- tubre,- TIC/156/2003, de 7 d’abril, publicada al DOGC núm. 3861, de 9 d’abril,- TRE/200/2002 a TRE/204/2002, de 17 de juny, publicades en el DOGC núm. 3659, de 18 de juny, i considerant tant per la durada com pels efectes i àmbit personal que en l’actual vaga hi ha una situació de similars característiques a les anteriors, caldrà tenir-les en compte com antecedents;

Atès que cal tenir en compte que en tractar-se d’una vaga general, que és una situació diferent i molt més complexa, en la qual es produeix una interacció de tots els sectors, a diferència de les vagues únicament sectorials, la fixació dels serveis a establir ha de tenir en compte que l’equilibri de tots els drets en joc no pot ser el mateix que el que s’ha de garantir en les vagues sectorials, la qual cosa justifica una minoració ponderada en la fixació de determinats serveis mínims respecte dels que es fixen en una vaga sectorial, en la qual la resta de serveis funcionen normalment;

Atès que s’ha donat audiència als sindicats convocants de la vaga per tal que formulin una proposta sobre l’establiment dels serveis mínims, les quals es recullen en les actes dels dies 16 i 17 de setembre de 2010, i a les patronals PIMEC i Foment del Treball, tal com consta a l’acta 20 de setembre de 2010;

Atès que s’han demanat informes a la Secretaria General dels Departaments de la Presidència, de la Vicepresidència, d’Interior, Relacions Institucionals i Parti- cipació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, d’Educació, de Cultura i Mitjans de Comunicació, de Salut, d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d’Innovació, Universitats i Empresa, d’Acció Social i Ciutadania, de Medi Ambient i Habitatge i de Treball, a més de a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis i Comarques;

   Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d’abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,
ORDENO: Article 1
La situació de vaga formulada pels sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Confederació General del Treball (CGT), Intersindical – Confederació Sindical de Catalunya (I- CSC), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), previstes pel dia 29 de setembre de 2010, de 0:00 a 24:00 hores, amb les particularitats que s’expressen al començament d’aquesta Ordre, i que afecten a tots els treballadors i treballadores de la Comunitat Autònoma de Catalunya, queda condicionada al manteniment del serveis mínims següents:
1.1 Funcions d’atenció telefònica de tot tipus d’urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigua i gas, d’informació de trànsit: El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.
1.2 El subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua potable
, d’evacuació i el tractament d’aigües residuals i l’enllumenat públic: El funcionament de les instal·lacions i la reparació de les avaries urgents que no es puguin ajornar més enllà del període de durada de la vaga i que puguin afectar la salut, la seguretat o la salubritat públiques.
1.3 Seguretat i extinció d’incendis: En fàbriques i dipòsits d’explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d’energia, el mateix règim que en un dia festiu.
1.4 Transport de mercaderies: El transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris. Pel que fa a la resta de mercaderies es transportaran les que per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.
1.5 Transport de viatgers urbà i interurbà:
a) Rodalies de Catalunya operat per Renfe:
Servei de transport en les hores punta, de 6.30 a 9.30 del matí i de 17.00 a 20.00 de la tarda: 25%
b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA:
25% del servei en les franges horàries de 6:30 a 9:30 hores i de 17:00 a 20:00 hores.
c) Transports de Barcelona, SA:
25% del servei en les franges horàries de 6:30 a 9:30 hores i de 17:00 a 20:00 hores Restaran en funcionament aquelles línies que cobreixin desplaçaments sense mitjà de transport alternatiu, entenent per mitjà de transport alternatiu el ferrocarril metropolità, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el tramvia o la Renfe.
d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya:
25% del servei en les franges horàries de 6:30 a 9:30 hores i de 17:00 a 20:00 hores.
e) Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i Tram:
1. Servei de transport urbà i interurbà: el 25% del servei en hores punta, de 6.30 a 9.30 i de 17.00 a 20.00 hores.
En tot cas, es realitzarà un desplaçament complert d’anada i tornada.
2. Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.
3. Transport escolar per accedir a centres públics d’infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu de les zones rurals: manteniment del servei.
4. Servei de llançadora de les terminals de l’aeroport: 50% durant tota la jornada.
f) Clàusules d’aplicació general: En relació amb les línies d’autobusos, l’empre- sa, d’acord amb el seu comitè d’empresa, podrà establir la distribució del nombre d’autobusos per línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.
La sortida del transport des del punt d’origen començarà a l’inici de la franja horària fixada i caldrà efectuar el trajecte fins a la seva destinació, i qualsevol altre que sigui necessari per a la seguretat i pel següent inici del servei.
Així mateix, s’estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.
1.6 Autopistes:
a) Barreres troncals i barreres d’entrada i sortida de l’autopista:
– En el supòsit que la barrera estigui atesa habitualment entre 1 i 4 persones: 1 persona
– En el supòsit que la barrera estigui atesa habitualment entre 5 i 8 persones: 2 persones
– Si la barrera està atesa habitualment per més de 8 persones: 3 persones
b) Personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d’operacions i
assistència a l’usuari: 25% del personal habitual.
1.7 Servei de grues: La retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d’aparcament reservades a les persones amb discapacitat, i el seu trasllat al dipòsit de vehicles. També s’ha de garantir l’assistència dels vehicles avariats i accidentats.
1.8 Empreses que realitzen operacions relatives a la viabilitat i vigilància en poblacions, carreteres i túnels: Els equips d’urgència per fer front a les incidències o emergències que obstaculitzin la circulació o puguin incrementar la inseguretat a l’hora de circular.
1.9 Corporació Catalana de Radio i Televisió:
a) Emissió de notícies (telenotícies i radionotícies): 50% del servei
b) Emissió de la informació necessària en cas que es produeixi una emergencia per a la població.
1.10 Serveis funeraris:
a) Recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració: 100% del servei.
b) Trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o la incineradora: s’haurà de realitzar aquest servei sempre que se superi la capacitat de les instal·lacions de refrigeració.
c) Feines de neteja de nínxols i de paleta, si s’escau.
d) Serveis administratius i d’atenció als familiars: 50% del servei.
1.11 Personal d’empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:
a) El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.
b) Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
c) Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu. d)  Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
e) El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
f) Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
h) Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.
1.12 Assistència sanitària en els centres i els establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:
a) Assistència sanitària en els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública (XSUP):
1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.
2.  El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensi- ves, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.
3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situaci- ons urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.
4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció ur- gent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori.
5. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler.
6. En els centres d’assistència extrahospitalària, es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada.
7. El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents:
– Serveis d’urgència
– Àrea quirúrgica (quiròfans i avantquiròfans).
– Unitat de vigilància intensiva, reanimació (postoperats) i unitats coronàries.
– Unitats de grans cremats
– Unitats de prematurs
– Unitats de diàlisi
– Unitats d’asèptics i malalts infecciosos
– Sala de parts i paritoris
– Àrees de malalts immunodeprimits (trasplantats, hematologia i oncologia)
– Laboratori d’urgències
– Servei d’esterilització
– Cuines i serveis d’alimentació
– Sales de necròpsies
– Desinfecció terminal (neteja d’habitacions en casos d’alta de malalts en processos infecciosos)
– I tots aquells altres serveis que puguin tenir aquesta consideració
– Dins les àrees d’alt risc, el servei de neteja inclourà l’evacuació de roba bruta i residus.
8. El servei d’hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.
9. El serveis de neteja i d’hoteleria han de quedar garantits, tant si aquest servei el realitza el personal propi de cadascun dels centres, com si estan encomanats a empreses concessionàries.
10. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització deproves que siguin urgents a criteri del facultatiu.
11. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.
12. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).
b)  Assistència sanitària en els centres privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part de la XSUP:
S’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, excepte pel que fa als centres d’assistència extrahospitalària en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l’assistència urgent o inajornable -per les característiques del tractament durant l’horari habitual de cada centre, com en un dia festiu.
c) Serveis farmacèutics: Es mantindran amb el personal laboral adient que presti
serveis en els torns de guàrdia i nits que estiguin establerts.
1.13 Farmàcies de guàrdia: 100% del servei.
1.14 Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants: Una persona de l’equip directiu de cada centre (direcció, cap d’estudis, responsable de coordinació pedagògica, o secretari/ària).
A més del personal esmentat:
Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 unitats.
Per a llars d’infants: 25% de la plantilla.
1.15 Personal que presta els seus serveis en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, no previst en els apartats anteriors: Serveis comuns a tots els centres de treball:
a) Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball.
b) Servei de registre de documents o, en el seu cas, Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), servei de control d’accés als centres públics i servei de telefonia:
– Centres de treball que tinguin fins a 100 treballadors/es: 3 persones.
– Centres de treball de més de 100 treballadors/es: 4 persones.
c) Serveis als quals correspongui la tramitació de les actuacions de terminis preclusius o d’actuacions l’incompliment de les quals pugui comportar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de terceres persones: una persona per servei afectat.
d) Serveis d’emergències: el personal necessari i imprescindible.
e) Parc mòbil: un xofer per a cada Departament, un per al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, un per a la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i un per atendre, si fos el cas, el director general de Protecció Civil.
Departament de la Presidència
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (DOGC): 5% del personal.
Departament de la Vicepresidència
Residència Blume del Consell Català de l’Esport: el mateix servei que en cap de setmana.
Departament d’Acció Social i Ciutadania
a) Centres i serveis assistencials de serveis socials de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS): el mateix personal que en un dia festiu.
b)  Centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa i comunitats infantils de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA): el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’as- sistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
c) Xarxa d’albergs de Joventut dependents de l’Agència Catalana de la Joventut:
50% del personal de cuina, garantint en tot cas una persona per torn.
d) Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI): el per- sonal necessari i indispensable per atendre les urgències.
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Un veterinari als Serveis Centrals i a cada Servei Territorial, a disposició del servei.
A cada oficina comarcal hi haurà un veterinari oficial, localitzable i a dis- posició del servei, llevat de les comarques del Segrià, la Noguera, el Bages, Osona, el Vallès Oriental i l’Alt Empordà, on hi haurà dos veterinaris en aquesta situació.
Als laboratoris hi haurà un veterinari en disposició de servei.
Escoles de capacitació agrària amb residència: 50% del personal de restauració.
Departament d’Educació
Residències d’estudiants dependents del Departament d’Educació:
a) Menjadors i cuina: 50% del personal.
b)  Vigilància: una persona.
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
a) Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: el personal de guàrdia de: el cos de bombers, els tècnics especialistes (manteniment d’helicòpters i operadors de control), oficials de primera (taller-radio), el personal sanitari del GEM i el personal contractat amb motiu de la campanya forestal.
b) Direcció General de Protecció Civil: el personal de guàrdia.
c)  Centres d’Informació del Trànsit:
1. Una persona cap de sala.
2. Una persona operadora.
3. Una persona pilot d’helicòpter/horari ordinari.
4. Una persona periodista per la informació del trànsit.
d)  Personal de la Direcció General de la Policia: personal conductor polivalent distribuït per les diferents regions policials i serveis centrals: 7% de la plantilla.
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Aigües Ter-Llobregat: el personal de producció i distribució en règim de turnicitat tancada, així com el personal de guàrdia permanent.
Servei Meteorològic de Catalunya: una persona tècnica de predicció i vigilància per torn.
Cos d’Agents Rurals: l’inspector/a en cap, els/les caps d’àrea regional i un efectiu per comarca. Si s’activa el Pla Alfa nivells 2 o 3, s’afegiria un efectiu per comarca. El personal necessari per atendre el servei de comunicacions i suport.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General de Carreteres (Centre de control de trànsit de Vic): el mateix servei que en dia festiu.
Institut geològic de Catalunya: el mateix servei que en dia festiu.
Departament de Salut
a) Serveis de resposta a alertes alimentàries i brots epidèmics:
1. Serveis Centrals de l’Agència de Protecció de la Salut: un tècnic de la divisió de gestió de riscos.
2. Serveis Centrals de la Direcció General de Salut Pública: un tècnic epidemiòleg.
3. Per cada Servei Regional: un tècnic de l’Àrea de gestió de riscos i un tècnic epidemiòleg.
4. Per cada equip de protecció de la salut: 1 tècnic
b) Servei veterinari oficial d’escorxadors (VOE): Als escorxadors frigorífics,
per raó del nombre de veterinaris que habitualment tinguin adscrits:
1. Escorxadors que disposen habitualment d’1 a 3 veterinaris: 1 veterinari
2. Escorxadors que disposen habitualment de 4 a 5 veterinaris: 2 veterinaris
3. Escorxadors que disposen de més de 5 veterinaris: 3 veterinaris
c) Policia Sanitària Mortuòria: Un tècnic en cada servei regional de l’Agència de Protecció de la Salut. Departament de Treball
Inspecció de treball: servei de guàrdia d’Inspecció i Subinspecció. Departament de Justícia
a) Personal de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justicia Juvenil: 70% del personal, distribuït segons les necessitats dels serveis.
b) Personal dels Centres educatius de Justícia Juvenil i Equips d’Execució de Mesures de Medi Obert:
1. Atenció directa al menor: manteniment dels serveis habituals.
2. Personal tècnic del servei de mediació i assessorament i equip d’execució de mesures en medi obert: 50% del personal.
3. Personal d’assistència sanitària: manteniment dels serveis habituals.
4. Personal de serveis: 80% del personal.
c) Personal de l’Administració de Justícia:
1. Jutjats que estiguin de guàrdia: 100% dels efectius adscrits a cada tipus de guàrdia
2. Tribunal Superior de Justícia: 1 gestor o 1 tramitador en cada sala i i 1 auxili
per a la Sala Contenciosa i 1 per a la Civil i Penal i Social.
3. Audiències provincials, Sales Civils i Penals: 1 gestor o 1 tramitador per cada secció i 1 auxili per cada 4 seccions.
4. Deganat:
Barcelona: 1 tramitador o 1 gestor per cadascun dels serveis de registre i repartiment i el personal del torn diari de la informàtica de la guàrdia i 1 funcionari per al servei de presentació d’escrits i trasllat de còpies urgents i de termini.
Fora de Barcelona: 1 funcionari
5. Servei comú de registre d’escrits d’òrgans col·legiats: 1 funcionari per al servei de registre i repartiment.
6. Jutjats de Primera Instància i Instrucció: 1 gestor o 1 tramitador per cada dos jutjats, a l’ordre civil i 1 gestor o 1 tramitador per cada jutjat, a l’ordre penal
7. Jutjats de Primera Instància, Jutjats Mercantils i Jutjats Contenciosos admi- nistratius: 1 gestor i 1 auxili , per cada quatre jutjats, i 1 tramitador per cada dos jutjats.
En l’àmbit concursal de Barcelona 1 funcionari per a la presentació d’escrits.
8. Jutjats d’Instrucció: 1 gestor 1 tramitador i, per cada quatre jutjats, 1 auxili
9. Jutjats Penals:
A Barcelona: 1 gestor, per cada dos jutjats, 1 tramitador per cada tres jutjats i 1 auxili per cada quatre jutjats.
Fora de Barcelona: 1 gestor i 1 tramitador per jutjat i, per cada dos o tres jutjats, 1 auxili.
10. Jutjats Socials:
A Barcelona: 1 gestor i 1 auxili per cada quatre jutjats, i 1 tramitador per cada dos jutjats.
Fora de Barcelona: 1 gestor o 1 tramitador a cada jutjat i, per cada dos jutjats, 1 auxili.
11. Jutjats de Vigilància Penitenciària: 1 gestor, 1 tramitador i 1 auxili.
12. Jutjats de Violència sobre la Dona:
A Barcelona ciutat: 1 gestor, 1 tramitador i 1 auxili per a tots els jutjats
Resta de territori: 1 gestor, 1 tramitador i 1 auxili
13. Jutjats de Menors: 1 funcionari a Barcelona, 1 funcionari a Tarragona, 1 funcionari a Lleida i 1 funcionari a Girona.
14. Jutjats de Pau: 1 funcionari.
15. Registre civil:
De Barcelona ciutat: 1 funcionari de la secció de defuncions, i un 1 gestor o 1 tramitador, per a atendre les altres funcions de registre.
Fora de Barcelona ciutat: 1 funcionari
16. Fiscalia: 1 gestor, 1 tramitador i 1 auxili, a cadascuna de les fiscalies.
17. Seccions i Adscripcions de la Fiscalia: El funcionari que estigui adscrit a la guàrdia i en les que no hi hagi guàrdia 1 funcionari per cada Secció i/o adscripció territorial.
Per atendre qualsevol incidència derivada de la Llei Orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors tot el personal adscrit a la guàrdia.
18. Institut de Medicina Legal de Catalunya:
Servei de guàrdia en àrees i partits judicials: 100% dels efectius adscrits a la guàrdia.
Partits judicials on hi hagi adscrits un o més metges forenses: 1 metge forense. Servei de Patologia Forense i Servei de Clínica Medicoforense de Barcelona:
el 30% dels metges forenses, un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa i un funcionari/ària del cos d’auxili judicial, per cada centre de treball.
Servei de Laboratori Forense a Barcelona: un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa.
Serveis Centrals de l’IMLC ( 6a planta Edifici G): un funcionari/ària del cos de tramitació processal i administrativa i un funcionari/ària del cos d’auxili judicial.
El nombre de funcionaris que s’esmenta en aquest apartat es mantindrà també en cas que el nombre de jutjats sigui inferior a l’establert en la determinació dels serveis mínims.
1.17 Entitats afectades per la vaga no incloses en els apartats anteriors que pres- tin algun dels serveis essencials a la ciutadania descrits a la fonamentació jurídica d’aquesta Ordre: el mateix règim que en un dia festiu.

Article 2
Les empreses, escoltat el comitè de vaga o, si hi manca, els representants dels treballadors, determinaran el personal estrictament necessari per garantir la pres- tació normal dels serveis mínims que s’estableixen en aquesta Ordre. Aquests serveis mínims els prestarà, preferentment, si s’escau, el personal que no exerceixi el dret de vaga.

Article 3
Els cessaments i les alteracions en la feina per part del personal necessari per al manteniment dels serveis mínims que determina l’article 1 seran considerats il- legals als efectes del que estableix l’article 16.1 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, en relació amb l’article 54 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de l’Estatut dels treballadors.

Article 4
Notifiqueu aquesta Ordre als interessats per al seu compliment i trameteu-la per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de setembre de 2010

MAR SERNA CALVO
Consellera de Treball

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba